Podmienky prenájmu vozidla

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Po vyhodnotení bonity klienta AVIS určí výšku zábezpeky, ktorú je klient povinný pred prenájom zložiť na účet AVIS. Výška zábezpeky bude určená na úrovni maximálne do výšky 7 mesačných splátok. Zábezpeka je hradená formou zálohovej faktúry.

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

21 rokov pre skupiny P, A, B
23 rokov pre skupiny C, D, E, F, I,J,M,NO 
25 rokov pre skupiny G,H,K,L
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla. V objednávke je uvedená kategória vozidla, ktorú AVIS počas trvania zmluvy garantuje.

Ceny / Účtovanie:

V prípade zmluvy MaxiRent sa vystavujú faktúry na mesačnej báze spätne za daný mesiac používania vozidla. Klient sa pri úhrade splátok riadí splátkovým kalendárom, ktorý je súčasťou zmluvných dokumentov MaxiRent.
Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.

Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.

Mesačnou sadzbou sa rozumie 30 kalendárnych dní od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút po uplynutí mesačnej sadzby je účtováné podľa dennej sadzby.

Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla az do výšky 5 mil EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.

Dotankovanie: AVIS prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.

Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kľučov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60 EUR.

Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).

Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený AVISu. Účtuje sa jednorázový poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze, kotviace pomôcky, podlahoviny, GPS navigácie a iné sú na vyžiadanie za poplatok.

CESTA DO ZAHRANIČIA:

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvatsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko. 
Vstup je povolený iba pre sk. vozidiel P, A, B, C1, C2, C3, C4 do krajín: Maďarsko, Poľsko.

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.
AVIS ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné...).
Doplnky: 
Doba prenájmu / územná platnosť: 
• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel M a N:

Preťaženie vozidla: 
Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. Pri kategórií N je povolená hmotnosť 3500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1365 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti AVIS a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR, plus nárok na náhradu škody.

Ďalšie informácie:

AVIS nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

AVIS si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:

- voda do ostrekovačov

- voda do chladiča/chladiaca kvapalina

- olej do motora

- adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.

AVIS si vyhradzuje právo na zmeny.