Poplatky

Názov Poplatku

Výška poplatku bez DPH

Osobitné povolenie k jazde

15,00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

30,00 €

Poplatok za mladšieho vodiča 21> za prenájom

29,00 €

Ďalší vodič za prenájom (platí pre fyzické osoby)

29,00 €

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania

1,75 €

Dotankovanie po prenájme dočasného vozidla, koeficient tankovania

1,75 €

Ťažné zariadenie pre osobné / úžitkové vozidlo na prenájom

50,00 € + cena a montáž ťažného zariadenia

Podlaha do úžitkového vozidla (povinný poplatok)

20,00 € mesačne

Výber farby na vozidle

25,00 €

Účasť na pred-obhliadke

150,00 €

Realizácia postúpenia práv zo zmluvy

výška mesačnej splátky

Vystavenie potvrdenia o trvaní zmluvy, platobnej disciplíne, výške záväzkov a pod.

30,00 €

Identifikácia platby zákazníka bez uvedenia variabilného symbolu

10,00 €

Vykonanie úkonu na dopravnom inšpektoráte z dôvodu na strane klienta

25,00 €

Neoznámenie zmeny údajov o klientovi (adresa, meno, hospodárska situácia a iné)

330,00 €

Zaslanie písomnej výzvy poštou

20,00 €

 

AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb.

 

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Výška poplatku bez DPH

Malého rozsahu - oprava defektu

30,00 €

Malého rozsahu - škrabanec na jednom dieli karosérie - lakovanie

150,00 €

Malého rozsahu - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie

90,00 €

Malého rozsahu - prasklina v čelnom skle do 10 mm

33,00 €

Malého rozsahu - poškodenie puklice

20,00 €

Malého rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérií

200,00 €

Poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17"

150,00 - 330,00 €

Poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17"

180,00 - 330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie disku a pneumatiky

330,00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérií

330,00 €

Väčšieho rozsahu - škrabanec na jednom dieli karosérie

200,00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia, praskuntie dielu

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie čelného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie bočného / zadného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie elektrického káblu

200,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie podlahy úžitkového vozidla

500,00 - 2000,00 €

Väčšieho rozsahu - Deliaca stena v úžitkovom vozidle

1000,00 - 1700,00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla

330,00 €

Poškodenie nákladného priestoru úžitkového vozidla (blatníky, výplne)

80,00 - 300,00 €

Poškodenie alebo strata EČV

200,00 €Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

 

Iné poplatky

Výška poplatku bez DPH

Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla

200,00 €

Náhrada za stratu zelenej, alebo bielej karty

20,00 €

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla

330,00 €

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla

20,00 €

Náhrada za stratu náriadia od vozidla

50,00 €

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

40,00 €

Fajčenie vo vozidle

200,00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

100,00 €

Administratívny poplatok - všeobecný úkon

15,00 €

Administratívny poplatok - riešenie pokuty

15,00 €

Odovzdanie vozidla na dohodnutom mieste mimo sídla Prenajímateľa (iba v rámci BA)

30,00 €

Odobranie vozidla od Nájomcu

200,00 €

Dočistenie vozidla (interiér alebo exteriér) / kontrola po umytí

50,00 €

Nadmerné znečistenie vozidla

200,00 €

Tepovanie vozidla

150,00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla

100,00 €

Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla

250.00 € + prípadné dodatočné náklady

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

500,00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500,00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

Platné od 01.01.2018